Podmínky pronájmu

Minimální délka pronájmu vozidla je 5 dní. Při pronájmu na 5-6 dní je účtován servisní poplatek ve výši 1.500 Kč. U krátkodobých pronájmů (kratších než 6 dní) je nastaven kilometrový limit na 300 km/den. U pronájmů na 7 a více dní není účtován servisní poplatek, taktéž není nastaven kilometrový limit.

U dlouhodobých pronájmů (delších než 14 dní) je navíc možnost bezplatného přistavení obytného vozu kdekoliv v rámci České republiky.

Nájemné a rezervace

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli za užívání vozidla smluvní cenu.

Nájemce je povinen zaplatit 50% celkové částky nejpozději 10 dní po obdržení podepsané smlouvy. Zbytek půjčovného bude doplacen 5 pracovních dní před předáním vozu.

Na místě předání je vyžadována bezpečnostní kauce ve výši 25 tisíc korun. Kauce bude vrácena v plné výši za předpokladu, že vůz bude zpět předán v čistém a nepoškozeném stavu, bez chybějícího vybavení v dohodnutý čas a na dohodnutém místě. Nádrž na naftu musí být doplněna, toaleta vyprázdněna.

Deposit bude poslán na účet nájemce do 10 dnů od vrácení vozu, v případě že vůz bude předán v bezvadném stavu. V případě poškození vozu bude deposit vrácen po sjednání nutných oprav.

Preferovaný způsob úhrady je převodem na bankovní účet.

Úplata za nájem zahrnuje:

Povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mezinárodní pojištění odpovědnosti – zelená karta, havarijní pojištění, asistenční služby, dálniční známku pro Českou republiku.

V ceně nájmu je i vybavení nástavby pro každodenní běžnou činnost na cestách – seznam této výbavy je součástí “Předávacího protokolu obytného vozu”.

 

V případě odstoupení od smlouvy je nájemce povinen uhradit storno poplatek:

 1. V případě, že je od smlouvy odstoupeno 20 či více dní před počátkem nájmu, není účtován stornovací poplatek.
 2. V případě, že je od smlouvy odstoupeno 19 až 10 dní před počátkem nájmu, je účtován stornovací poplatek ve výši 25 % z celkové částky.
 3. V případě, že je od smlouvy odstoupeno 9 až 5 dní před počátkem nájmu, je účtován stornovací poplatek ve výši 50 % z celkové částky.
 4. V případě, že je od smlouvy odstoupeno 4 či méně dní před počátkem nájmu, je účtován stornovací poplatek ve výši 100 % z celkové částky.
 5. V případě předčasného vrácení vozu, nevzniká žádný nárok na vrácení části z nájemného.

V případě nařízené karantény, onemocnění COVID-19 nebo vládního nařízení omezujícího pohyb osob mimo trvalé bydliště, lze požádat o změnu termínu dle rezervačních možností pronajímatele zdarma.

 

II.

Práva a povinnosti stran

 1. Podepsáním předávacího protokolu nájemce potvrzuje, že vozidlo převzal v řádném technickém stavu, a že vozidlo nevykazovalo známky poškození. Dále potvrzuje převzetí vybavení vozu, klíčů od vozidla a kompletní dokumentaci týkající se vozidla. Zavazuje se tímto k navrácení výše uvedeného v termínu výše uvedeném. Zavazuje se taktéž k navrácení vozidla ve stejném stavu, v jakém ho obdržel. V případě nadměrného znečištění vozu bude nájemci účtován poplatek za čištění vozu ve výši 3000,- Kč.
 2. Podepsáním předávacího protokolu nájemce dále potvrzuje, že převzal vůz s plně natankovanou nádrží pohonných hmot a zavazuje se k vrácení vozu taktéž s plnou nádrží.
 3. Nájemce je oprávněn užívat vozidlo k účelu, k němuž je obvykle užíváno, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen dodržovat při řízení, parkování a obsluze vozidla veškeré právní předpisy zejména předpisy upravující provoz vozidel na pozemních komunikacích platné v příslušné zemi. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou by mu porušením této povinnosti způsobil.
 4. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení. Vzniklou škodu, zničení či ztrátu je nájemce povinen hlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu. Nutné opravy může učinit pouze osoba k tomu odborně způsobilá. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobena nájemcem. Při ceně opravy nad 2000 Kč je třeba vyžádat předchozí souhlas pronajímatele.
 5. Nájemce není oprávněn užívat vozidlo k obchodním účelům, účastnit se závodů a nesmí užít vozidlo k odtahu dalších vozidel.
 6. Pronajímatel není odpovědný za ztrátu či poškození osobních věcí nájemce.
 7. Je zakázáno kouřit ve všech prostorách vozidla, ať za jízdy tak při odstavení vozidla.
 8. Pojištění vozidla pokrývá škodu způsobenou živly nebo vzniklou v důsledku havárie, odcizení či vandalismu. Pojištění nepokrývá škodu způsobenou:
 • Krádeží osobních věcí
 • Poškozením markýzy
 • Poškozením pneumatik
 • Poškozením interiéru vozidla

Pojištění vozidla je sjednáno jako pojištění se spoluúčastí, kterou při vzniku pojistné události hradí nájemce. Spoluúčast je omezena do výše bezpečnostní kauce, tedy 25 tisíc korun. V případech, kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, je nájemce odpovědný vůči pronajímateli za celou výši škody.

Pojištění vozidla je platné v následujících zemích: Albánie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

Vznikne-li na vozidle škoda způsobená hrubým porušením povinností ze strany nájemce (požití alkoholu, neoprávněné úpravy na vozidle, nesprávné použití obytného vozu a jeho vybavení, přenechání řízení vozidla neoprávněné osobě apod.) je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu, jejíž úhradu odmítne z důvodu porušení povinností nájemce pojišťovna.